Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle  bestellingen gedaan op Taartprintje.com. Door een bestelling te plaatsen op Taartprintje.com, accepteert de klant de voorwaarden. 

1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Taartprintje.com zijn overeengekomen. 

1.3 Taartprintje.com heeft te allen tijde het recht de voorwaarden en de inhoud van Taartprintje.com te wijzigen. 


Artikel 2 - Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van Taartprintje.com zijn vrijblijvend en Taartprintje.com behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden. 


Artikel 3 - Levering en levertijden 

3.1 De door Taartprintje.com opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Ons streven is binnen een werkdag na ontvangst van de betaling je bestelling te versturen. De bezorging wordt gedaan via PostNL. De bezorging wordt verzonden als brievenpost. 

3.2 Wij geven geen garantie op het bezorgen van PostNL. Daar de verantwoordelijkheid en aantoonbaarheid als mede bewijs van wel of geen bezorging niet kan worden bewezen door alle betrokken partijen. 

3.3 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. 

3.4 Uw bestelling wordt verzonden door PostNL. Je bestelling/order wordt dan ook onder PostNL van kracht zijnde algemene voorwaarden voor brievenpost verzonden. Door een bestelling te plaatsen gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en de geldende algemene voorwaarden van PostNL.

3.5 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. 


Artikel 4. Prijzen en betalingen 

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

4.2 Betaling dient te geschieden vooraf, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 
Alleen bij de keuze 'Afhalen', mag u hiervan afwijken. 
Let op, indien de bestelling niet op de afgesproken tijdstip wordt afgehaald, is Taartprintje.com gerechtigd het bedrag alsnog bij u te verhalen en in rekening te brengen.

4.3 Indien Taartprintje.com het factuurbedrag niet binnen de termijn van 5 werkdagen na plaatsing van de order van koper heeft ontvangen, wordt de order geannuleerd en de koopovereenkomst ontbonden. 


Artikel 6 – Overmacht 

6.1 Taartprintje.com heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te staken, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Taartprintje.com gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

6.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Taartprintje.com kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

6.3 Omstandigheden in de zin van artikel 6.2 zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers. Internet storing of betalingsstoringen. 


Artikel 7 - Intellectuele en industriële eigendomsrechten 

7.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Taartprintje.com geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 

7.2 Taartprintje.com garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Taartprintje.com geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde. 


Artikel 8 - Reclames en aansprakelijkheid 

8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Taartprintje.com daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 3 dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Taartprintje.com de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 

8.3 Indien koper niet tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen, welke Taartprintje.com noodzakelijk of nuttig acht teneinde de leveringen te kunnen verrichten, aan Taartprintje.com verleent, kan koper nimmer schadevergoeding of enige ander rechten ontlenen bij niet-nakoming van de overeenkomst door Taartprintje.com

8.4 Taartprintje.com is niet aansprakelijk voor in de branche toelaatbaar geachte technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, kleur, maat en afwerking e.d., welke afwijkingen koper derhalve niet het recht geven zaken te weigeren. 


Artikel 9 – Retourneren 

9.1 Taartprintje.com accepteert geen retourzendingen. De prints die voor jou afgedrukt worden zijn op maat gemaakte artikelen en kunnen om deze reden niet retour gezonden worden. 

9.2 Alleen in het geval producten niet in de artikel 8.2 overeenkomst beantwoorden. Accepteert Taartprintje.com retourzendingen. 


Artikel 10  Klachten 

10.1. Koper dient de zaken bij aflevering -of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen 3 dagen na ontvangst der zaken ter kennis van Taartprintje.com zijn gebracht. 

10.2 Klachten met betrekking tot niet-zichtbare gebreken worden slechts in behandeling genomen indien zij binnen 8 dagen na constatering, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering, ter kennis van Taartprintje.com zijn gebracht. 

10.3 Indien de klacht door Taartpritnje.com juist wordt bevonden, zal Taartprintje.com de nodige tijd gegeven worden om de zijns inziens vereiste voorzieningen te treffen, dan wel de afgekeurde zaken door andere te vervangen. 

10.4 Klachten zullen niet in behandeling worden genomen indien blijkt, dat derden iets aan de zaken hebben veranderd of gerepareerd, behoudens in het geval dat dit met voorkennis van Taartprintje.com is geschied en in noodgevallen, waarin de koper zich vooraf onmogelijk met Taartprintje.com heeft kunnen verstaan, doch hij niettemin Taartprintje.com terstond van het noodgeval in kennis heeft gesteld. 


Artikel 11 - Diversen 
11.1 Indien u aan Taartprintje.com schriftelijk opgave doet van een adres, is Taartprintje.com gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Taartprintje.cm schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. Uw adres word niet voor andere doeleinden gebruikt dan wel doorgestuurd aan derden. 

11.2 Wanneer door Taartprintje.com gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Taartprintje.com deze Voorwaarden soepel toepast. 

11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Taartprintje.com in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Taartprintje.com vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.